Pożyczka to operacja, która polega na udzieleniu kwoty pieniężnej, albo też innych przedmiotów na czas nieoznaczony, albo też oznaczony. Kwota pożyczki, albo ilość przedmiotów jest nieograniczona i zależna wyłącznie od kredytodawcy, a także zdolności kredytowej kredytobiorcy.

Pożyczek udzielają instytucje, albo też osoby fizyczne. Kiedy termin spłacenia pożyczki nie jest określony, wtedy pożyczkobiorca musi zwrócić ją w przeciągu sześciu tygodniu po wypowiedzeniu przez udzielającego pożyczkę. Każda firma, która udziela pożyczek podlega regulacjom prawnym dotyczącym kredytu konsumenckiego, a samą kwestię pożyczki reguluje kodeks cywilny. W odróżnieniu od kredytu pożyczka może dotyczyć nie tylko środków pieniężnych, ale i wybranych przedmiotów o określonej wartości.

Umowa pożyczki

Na podstawie umowy pożyczki pożyczkodawca zobowiązuje się do przeniesienia na własność pożyczkobiorcy określonej ilości pieniędzy, albo też rzeczy oznaczonych wyłącznie co do gatunku, a osoba biorąca pożyczkę zobowiązuje się do zwrócenia przedmiotu pożyczki w takiej samej ilości, tego samego gatunku i o identycznej jakości.

Przedmiotem pożyczki mogą być tylko pieniądze w znaczeniu środków płatniczych, albo inne rzeczy, które oznaczone są co do gatunku. Umowa pożyczki ma charakter dwustronnie zobowiązujący, konsensualny i zobowiązujący. Niemniej jednak nie jest to umowa wzajemna. Najważniejszym obowiązkiem udzielającego pożyczki jest wydanie przedmiotu pożyczki pożyczkobiorcy. Jeśli chodzi o pieniądze, dopuszczalne jest użycie różnych sposobów zapłaty : wekslem, gotówką, przelewem bankowym i czekiem. Natomiast jeśli chodzi o pożyczkę niepieniężną, konieczne będzie faktyczne przeniesienie własności rzeczy.

Obowiązki pożyczkobiorcy

Najważniejszym obowiązkiem pożyczkobiorcy będzie zwrot identycznej ilości pieniędzy, albo też takiej samej ilości rzeczy, tej samej jakości i gatunku, które otrzymał. Niekiedy pożyczkodawca, pomimo zawarcia umowy, może odmówić wydania jej przedmiotu. Będzie to miało miejsce w momencie, kiedy zwrot pożyczki stał się wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego, o czym udzielający pożyczki nie miał pojęcia, albo nie miał możliwości dowiedzieć się w trakcie zawierania umowy, jak również kiedy pożyczkobiorca nie zgłosi się po nią w przeciągu sześciu miesięcy od chwili, kiedy jej przedmiot miał mu zostać wydany.

Termin zwrotu pożyczki

Termin zwrotu pożyczki jest z reguły z góry określony przez umowę zawartą pomiędzy obiema stronami. Jeśli taki termin nie został precyzyjnie oznaczony, dłużnik będzie zobowiązany do zwrócenia pożyczki w przeciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu umowy przez pożyczkodawcę. Umową zbliżoną do umowy pożyczki jest umowa kredytu bankowego, w której to bank udziela kredytu poprzez zobowiązanie się do pozostawienia do wyłącznej dyspozycji klienta środków pieniężnych w wybranej wysokości bez ich rzeczywistego oddania, wraz z możliwością dokonania z rachunku klienta wypłat, albo rozliczeń na rzecz osób trzecich.